Regulamin sklepu internetowego dobregodniacatering.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep www.dobregodniacatering.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.dobregodniacatering.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.dobregodniacatering.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.dobregodniacatering.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.dobregodniacatering.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (danie) albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.dobregodniacatering.pl.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - firma DOBREGODNIACATERING Dobrego Dnia Klaudia Krawczyk, Łukasz Łysiak spółka cywilna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres rejestrowy: ul. Trakt Brzeski 90, 05-077 Warszawa, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Trakt Brzeski 90, 05-077 Warszawa, NIP: 532 209 1264, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dobregodniacatering.pl, numer telefonu: +48 537 234 677.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Sklep www.dobregodniacatering.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów stanowiących w szczególności dania, które są przygotowywane według dostępnych na stronie Sklepu i wybranych przez Klienta diet, za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.dobregodniacatering.pl) - 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dobregodniacatering.pl,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 537 234 677.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dni robocze po godz.16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w drugim dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono zamówienie
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do Produktu przy pierwszej dostawie.
§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie w dniu jej zawarcia, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy numer: 84249000050000450070117159 DOBREGODNIACATERING Klaudia Krawczyk, Łukasz Łysiak s.c. ul. Trakt Brzeski 90, 05-077 Warszawa, NIP: 532 209 1264. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia otrzymany w mailu potwierdzającym zakup, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz miejsca dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez kierowcę:
  • Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  • Dostawa Produktu (dań) następuje w okresie wybranym przez Klienta w Formularzu Zamówienia (od daty rozpoczęcia diety oraz przez wskazaną ilość dni, w tym soboty, jeśli tak zaznaczono), w godzinach podanych na stronie Sklepu.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie w odległości ... kilometrów od siedziby Sprzedawcy (dokładny zasięg znajduję się na mapie opublikowanej na stronie Sklepu) za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy.
 4. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dobregodniacatering.pl lub pisemnie na adres: ul. Trakt Brzeski 90, 05-077 Warszawa.
 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Trakt Brzeski 90, 05-077 Warszawa.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: "Ustawa"), Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi prawo do rezygnacji z realizacji Usługi.
 3. Za każdy niewykorzystany w związku z rezygnacją Zestaw, Klientowi przysługuje zwrot środków, przy czym Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:
  • 10% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz za pośrednictwem BOK;
  • 20% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży (dietly.pl, cateromarket.pl).
 4. Zwrot środków dotyczy wyłącznie środków finansowych wykorzystanych do opłacenia Zamówienia pomniejszonych proporcjonalnie o ilość wykorzystanych dni zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zamówienia z wykorzystaniem Programu Lojalnościowego, voucherów i bonów wykorzystane w ramach tego środki nie mogą zostać zwrócone w formie środków finansowych.
 5. Wstrzymanie dostaw następuje na warunkach zgodnych z obowiązującymi terminami realizacji Zamówienia.
 6. Zwrot środków następuje na konto wskazane przez Klienta wnioskującego o rezygnację w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia zgłoszenia rezygnacji przez BOK. Jeżeli Klientem jest podmiot gospodarczy (sprzedaż z wystawieniem faktury VAT) zwrot środków następuje w oparciu o fakturę korygującą na rachunek widniejący w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do wyłączenia specjalnych ofert z prawa do rezygnacji z Usługi (akcje promocyjne). Informacja o takim wyłączeniu musi być każdorazowo określona w warunkach skorzystania ze specjalnej oferty (akcji promocyjnej).
§ 9 REGULAMIN PROMOCJI SEZONOWYCH
 1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem Promocji jest Dobrego Dnia Klaudia Krawczyk, Łukasz Łysiak s.c z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 90, NIP: 532 209 1264
  • Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.dobregodniacatering.pl
  • Promocja jest ograniczona czasowo.
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym rabatem za długość zamówienia.
  • Udział w promocji jest dobrowolny.
 2. Warunki i zasady udziału w promocji
  • Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z 10% lub 15% rabatu na zakup dowolnego wariantu cateringu dietetycznego.
  • Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
  • Rabat naliczany po dodaniu wybranych produktów do koszyka i wpisaniu dedykowanego kodu rabatowego.
  • Z rabatowania wyłączone są koszty dostawy cateringu.
  • Promocja obowiązuje tylko na zamówienia składane bezpośrednio przez stronę www.dobregodniacatering.pl
  • Promocja nie dotyczy zakupów przez portale pośredników.
  • Przy skorzystaniu z kodu rabatowego na zakupy przez portale pośredników, Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru zrabatowanej kwoty, poprzez skrócenie okresu zamówienia Uczestnika, o ilość dni równą ekwiwalentowi zrabatowanej kwoty.
  • Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
  • Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  • Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.dobregodniacatering.pl
 3. Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dobrego Dnia Klaudia Krawczyk, Łukasz Łysiak s.c z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 90, NIP: 532 209 1264
 4. Postanowienia końcowe
  • Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.dobregodniacatering.pl
§ 10 REGULAMIN PROMOCJI PROGRAMU POLECEŃ
 1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem Promocji jest Dobrego Klaudia Krawczyk, Łukasz Łysiak s.c z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 90, NIP: 532 209 1264
  • Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.dobregodniacatering.pl
  • Czas trwania promocji jest ograniczony 30.11.2022 r.
  • Udział w promocji jest dobrowolny.
 2. Warunki i zasady udziału w promocji
  • Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość otrzymania przez Klienta Polecającego dodatkowych dni diety za polecenie cateringu dietetycznego DobreGO! dnia Nowemu Klientowi.
  • Przez Nowego Klienta rozumie się osobę, która nigdy wcześniej nie korzystała z oferty cateringu dietetycznego DobreGO! dnia.
  • Ilość dodatkowych dni diety przekazanych w ramach promocji dla Klienta Polecającego jest uzależniona od długości zamówienia Nowego Klienta - 1 dzień za 1 tydzień pierwszego zamówienia.
  • Warunkiem otrzymania dodatkowych dni jest zapisanie przez Nowego Klienta w komentarzu przy zamówieniu imienia i nazwiska Klienta Polecającego.
  • Klient Polecający może otrzymać maksymalnie 4 dni diety za polecenie 1 Nowego Klienta.
  • Promocja obowiązuje tylko na zamówienia składane bezpośrednio przez stronę www.dobregodniacatering.pl.
  • Promocja nie dotyczy zakupów przez portale pośredników.
  • Dodatkowy dzień diety nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
  • Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  • Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.dobregodniacatering.pl
 3. Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dobrego Dnia Klaudia Krawczyk, Łukasz Łysiak s.c z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 90, NIP: 532 209 1264
 4. Postanowienia końcowe
  • Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.dobregodniacatering.pl
§ 11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • Konto.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
§ 12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 13 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dobregodniacatering.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
§ 14 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dobregodniacatering.pl.
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§ 15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.dobregodniacatering.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością firmy DOBREGODNIACATERING Klaudia Krawczyk, Łukasz Łysiak s.c., ul. Trakt Brzeski 90, 05-077 Warszawa, NIP: 532 209 1264. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.dobregodniacatering.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.dobregodniacatering.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.dobregodniacatering.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.dobregodniacatering.pl użyte są w celach informacyjnych.
§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • wentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.